Úverujete svojich odberateľov?

V dnešnej uponáhľanej dobe je stále častejším javom predlžovanie splatnosti pohľadávok, ktoré majú firmy voči svojim odberateľom. Týmto spôsobom vlastne úveruje firma svojho odberateľa – a najčastejšie nedobrovoľne a bezúročne (teda bez finančného efektu). Je možné predísť takémuto úverovaniu?
Cieľom predaja je maximalizácia zisku, preto by predaj nemal byť realizovaný skôr, než sa dostatočne zabezpečí, že potenciálny zákazník si môže dovoliť platiť a že bude platiť rýchlo.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky ponúka veľmi pružný a efektívny nástroj, ktorým si jeho používatelia zabezpečia prevenciu overením odberateľa jednak okamžite pri začiatku kontraktu, ale môžu ho automaticky bez námahy sledovať aj počas celého trvania kontraktu (zmluvného vzťahu, či doby splatnosti).

 


Spôsobí mi dodávateľ riziko?

Aj v prípade seriózneho vystupovania svojich odberateľov čelia firmy riziku, a to zo strany dodávateľov. Ako je to možné?

Dodávateľ, ktorý sa dostane do problémov, môže so sebou strhnúť aj svojich odberateľov oneskorením, alebo kvalitatívnym nesplnením svojich záväzkov (firma zaplatí za tovar a tovar buď nepríde včas, alebo vôbec, prípadne príde v nedostatočnej kvalite, alebo množstve).

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky aj tu ponúka nástroj pre na prevenciu voči dôsledkom takýchto rizík, ktorý umožňuje vybrať, alebo preveriť si dodávateľa pred vzniknutím zmluvného vzťahu, alebo umožňuje automaticky a bez námahy sledovať dodávateľa počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

 


Konkurencia ovplyvní môj biznis?

Konkurencia je prirodzenou súčasťou reálneho sveta v trhovej ekonomike. Dnes sa čoraz častejšie hovorí o vedomostnej spoločnosti. Čo to vlastne znamená vo svete biznisu?

Získanie včasnej konkurenčnej výhody. Ako?

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky svojim informačným systémom umožňuje sledovať priamo vašich konkurentov. Na základe vyhodnotenia ich spoľahlivosti, finančných, rizikových či hospodárskych faktov viete bez problémov nasmerovať stratégiu svojho podniku a využiť slabé stránky svojich konkurentov. Potrebné je len mať k dispozícii včas správne informácie, ktoré získate práve vďaka databázam Národného informačného strediska Slovenskej republiky.

 


Pre poľnohospodárov

Využívanie pôdy je náročná činnosť, ktorá v dnešnej dobe potrebuje presné a rýchle informácie, ako v oblasti podnikateľských subjektov vlastniacich pôdu, či subjektov poskytujúcich tovary a služby súvisiace s využívaním pôdy. V podnikaní v poľnohospodárstve je nevyhnutné mať neustále aktuálne informácie o vlastníckych pomeroch k pôde či zmenám, ktoré nastávajú pri podnikaní spojenom s využívaním pôdy.

 

 

 

 

 


Pre samosprávu

Informatizácia je dnes neodmysliteľnou súčasťou verejného života a priamo sa dotýka aj samosprávy. Je dôležité mať vždy po ruke všetky potrebné informácie bez potreby dlhého vyhľadávania. Kto má informáciu skôr, vie ju skôr využiť vo svoj prospech. Informácie Narodného informačného strediska Slovenskej republiky pomáhajú samospráve pri riadení procesov vo verejných obstarávaniach, pri tvorbe prehľadov, pri prieskumoch trhu a v nemalej miere aj pri riadení a optimalizácii výberu dane z nehnuteľností či ďalších hospodársko-administratívnych činnostiach.